Organizatorem Konkurs RICA MASTERS 2023 jest Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, NIP: 967-142-18-39 

 

UCZESTNICY 

 1. W konkursie może wziąć udział każdy fryzjer, który ukończył 18 rok życia. Modelka lub Model również muszą mieć ukończone 18 lat. 

 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: Edukatorzy marki Rica, Członkowie Jury oraz fryzjerzy którzy razem z nimi jw. pracują w tej samej firmie (jednym salonie lub salonach – należących do tej samej firmy),  współpracują w tym samym miejscu pracy. Członkowie rodzin (bracia, siostry, rodzice, dzieci, małżonkowie) lub współzamieszkujący partnerzy pracowników firmy Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k. Tacy kandydaci zostaną automatycznie zdyskwalifikowani. 

 3. Fryzjer biorący udział w konkursie musi być wykwalifikowany co oznacza, że jest pracownikiem  w salonie fryzjerskim/ jest właścicielem salonu fryzjerskiego/ jest fryzjerem sesyjnym.

 4. Każda z wyżej wymienionych osób musi mieć założony swój profil społecznościowy na Facebook oraz  Instagram.

 5. W związku z tym, że prace będą prezentowane w social mediach, profil w social mediach i udostępniona praca musi być ustawiona jako ogólnie dostępne dla wszystkich przeglądających (np. nie jako profil prywatny).

PRODUKTY I NARZĘDZIA

 1. Do wykonania projektu konkursowego można używać dowolnych kosmetyków, produktów fryzjerskich, jednak na zdjęciu konkursowym w social media nie można oznaczać innych marek produktów fryzjerskich poza RICA POLSKA. 

 2. Uczestnik odpowiedzialny jest za wykonanie oceny wrażliwości skóry modelki na 48 godzin przed nałożeniem farby. 

 3. Uczestnik odpowiedzialny jest za uzyskanie od modelki zgody na usługi fryzjerskie i wykorzystanie wizerunku.

KATEGORIE – ELIMINACJE 

W eliminacjach konkursu RICA Masters 2023 uczestnik ma do wyboru jedną lub więcej z trzech kategorii, którą wykona jako prace konkursową w swojej indywidualnej interpretacji: 

1. Fryzjer/stylista damski 

 1. TIMELESS GEOMETRY

Ponadczasowe formy charakterystyczne dla danych dekad. Strzyżenia, stylizacje oraz kolory, które na zawsze pozostaną aktualne. Zapoznaj się z historią fryzjerstwa i odkryj, jak niesamowicie jest inspirująca.

 1. THIS IS TEXTURE

Shake, shag, wolf, mullet…Tekstura, dynamika, ruch we włosach. Redukowanie ciężaru z włosów daje niekończące się możliwości kreowania trójwymiarowych form w przestrzeni.

Stopniowanie (warstwy), praca w kącie od 90 do 180 stopni od płaszczyzny pionowej. Eksploruj tę przestrzeń, aby uzyskać wyjątkowy oraz indywidualny efekt połączony z charakterystyczną koloryzacją.

 1. HAIR IN FASHION

Pomyśl, że nie jesteś fryzjerem a sesyjnym stylistą. Zapomnij o technice i pracuj wizualnie. Tak! Stwórz stylizację inspirowaną światem mody. Eksploruj fakturę włosów, uchwyć włosy w ruchu, wykorzystaj produkty do stylizacji, aby tworzyć blask, mat i co tylko zechcesz. 

Pamiętaj – mniej znaczy więcej!

KATEGORIE – FINAŁ 

Finaliści po zakwalifikowaniu się do finału konkursu RICA POLSKA otrzymają do wykonania jedno zadanie finałowe określone przez Jury. 

 

ZGŁOSZENIA 

Aby dokonać zgłoszenia do konkursu należy: 

 1. Wybrać kategorię konkursową (można więcej niż jedną), w której chce się wystartować; 

 2. Wykonać fryzurę według wskazań opisanych w briefie konkursowym, a następnie wykonać 4 fotografie;

 3. Umieścić wybrane zdjęcie konkursowe na swoim kanale social media (Instagram lub Facebook), oznaczyć umieszczone zdjęcie następującymi #hashtagami: #ricapolska #ricamasters2023 #nazwa_ kategorii; 

 4. Następnie zgłosić się do konkursu wypełniając formularz na stronie www.ricamasters.pl, gdzie należy załączyć zdjęcia konkursowe oraz podać link do opublikowanego zdjęcia. 

 5. Zdjęcia muszą pokazywać głowę (oba profile, zdjęcie tyłu głowy/czubek głowy i fotografię twarzy) oraz ramiona modelki. W sumie muszą to być 4 zdjęcia. 

 6. Zgłoszenia można nadsyłać do dnia 24.02.2023 r. 

 7. Wypełnione formularze zgłoszeniowe mogą być wymagane. O konieczności ich dosłania uczestnik zostanie poinformowany przez organizatora konkursu. 

 8. Zgłoszenia/fotografie, które wcześniej były publikowane, nie będą brane pod uwagę (prawa do fotografii wykonywanych podczas konkursu są zarezerwowane dla Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k.). Wszystkie otrzymane i zrobione fotografie stają się własnością i mogą być wykorzystywane w celach reklamowych i promocyjnych RICA Masters. Fotografie nie podlegają zwrotowi. 

OCENA PRAC 

 1. Prace będą oceniane przez profesjonalne Jury w składzie:

  • Kristof Pacura

  • Ewa Cesarz

  • Sebastian Kobielski 

  • Jarosław Juźwin

Sędziowie oceniać będą umiejętności uczestników w zakresie kunsztu fryzjerskiego. Szczególną uwagę zwrócą na indywidualną wizję piękna i stylu. Jury weźmie pod uwagę poszukiwanie inspiracji w sztuce i modzie. 

 1. Prace będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

  • czy zgłoszenie odpowiada kryteriom wyszczególnionym w briefie,

  • czy kolor włosów współgra z urodą modelki,

  • czy technika koloryzacji odpowiada trendom, 

  • w jaki sposób strzyżenia i kolor wzajemnie się uzupełniają (forma i długość), 

  • czy sposób cięcia i stylizacja włosów pasują do kształtu twarzy modelki/modela, 

  • czy efekt końcowy jest piękny i przyjazny do noszenia. 

 2. Ogłoszenie finalistów odbędzie się za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej konkursu (Facebook i Instagram) dnia 6.03.2023. 
 3.  
 4. Decyzja sędziów jest ostateczna. Uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania. 

PRZEBIEG KONKURSU 

 1. Konkurs RICA Masters, edycja 2023 składa się z dwóch etapów: 

a. etap Eliminacji 

b. oraz tzw. Finału 

 1. Etap eliminacyjny trwa do dnia 24.02.2023

 2. Aby wziąć udział w etapie eliminacyjnym fryzjer jest zobowiązany wysłać zgłoszenie konkursowe do dnia 24.02.2023. 

 3. Spośród uczestników, którzy zgłoszą się do etapu eliminacyjnego zostanie wyłonionych 6 finalistów. Po 2 z każdej kategorii.

 4. Prace z każdej kategorii zostaną wybrane przez Jury 

 5. Finaliści konkursu RICA POLSKA otrzymają do wykonania zadanie finałowe określone przez Jury. 

 6. Laureaci swoje prace finałowe przesyłają̨ w formie zdjęć oraz materiałów video z backstagu: kręconych  podczas całej pracy przy wykonywanej fryzurze konkursowej, na wcześniej wskazany adres mailowy. 

 7. Zwycięzcy finału zostaną ogłoszeni 23.04.2023 podczas Gali finałowej. 

FINAŁOWY ETAP KONKURSU 

Uroczysta Gala finałowa odbędzie się 23.04.2023 w Volvo Car Warszawa na ul. Marszałkowskiej 89 w Warszawie

 

NAGRODY 

Nagrody za zajęcie poszczególnych miejsc są określone i opisane na stronie internetowej www.ricamasters.pl. 

 

OPODATKOWANIE NAGRÓD 

 1. Nagrody rzeczowe podlegają opodatkowaniu i przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego. 

 2. W przypadku ich wydań osobom fizycznym, obowiązek rozliczeń z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, w związku z otrzymaną nagrodą, podlega regulacjom podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W celu realizacji postanowień tych regulacji do wartości wydawanej nagrody rzeczowej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie zostanie wypłacona na Jego rzecz, lecz pobrana przez Organizatora – przed wydaniem zwycięzcy Nagrody – jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest Organizator, zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Jednocześnie zdobywca nagrody zgadza się udzielić danych, które pozwolą Organizatorowi dopełnić wszelkich formalności podatkowych wynikających z ustawy o PIT. 

 3. W przypadku wydań nagród rzeczowych osobie prawnej, to na tym podmiocie będzie ciążył obowiązek rozliczeń z właściwym Urzędem Skarbowym – zgodnie z regulacjami podatkowymi wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym na Organizatorze nie ciążą z tytułu tego wydania żadne obowiązki. Nagrody muszą zostać wybrane i zgłoszone do organizatora konkursu do końca 2023 roku. W przypadku niedokonania wyboru i zgłoszenia w ww. terminie nagrody przepadają. 

 4. Nagrody nie mogą być przekazywane osobom trzecim. 

ZAKAZY I DYSKWALIFIKACJE 

 1. Zakazane jest zgłaszanie w Konkursie fotografii o charakterze bezprawnym, erotycznym, pornograficznym i powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwych lub obscenicznych, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym. Naruszenie powyższego zakazu przez uczestnika Konkursu skutkuje jego dyskwalifikacją z konkursu. 

 2. Należy postawić znak „X” przy tych oświadczeniach, na które Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Pod złożonymi oświadczeniami należy wskazać datę ich złożenia i czytelny podpis osoby, która je składa. Złożenie oświadczeń i wyrażenie zgód, o których mowa poniżej, jest niezbędne do udziału w Konkursie. 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

 1. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu* i akceptuję jego treść. 

 2. Jestem jedynym autorem pracy konkursowej przedstawionej na fotografiach. 

 3. Zgłoszone przeze mnie w Konkursie fotografie i praca konkursowa nie były wcześniej publikowane
  i wykonane w innych celach, przysługują mi do nich autorskie prawa majątkowe w zakresie niezbędnym do udzielenia Organizatorowi licencji zgodnie z Regulaminem, a ich zgłoszenie w Konkursie nie narusza praw osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

 4. Posiadam zgodę modela/modelki widocznego/ej na fotografiach zgłoszonych przeze mnie w Konkursie na zgłoszenie jego/jej wizerunku w Konkursie oraz na jego publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w zakresie wskazanym w Regulaminie. 

 5. Udzielam Organizatorowi nieodwołalnej, wyłącznej, nieodpłatnej licencji wraz z prawem do sublicencji na rzecz osób trzecich do fotografii zgłoszonych przeze mnie w Konkursie. 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: 

 1. Wyrażenie poniższej zgody jest w pełni dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora moich danych osobowych, wskazanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym i zebranych przez Organizatora w trakcie Konkursu, w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem. 

 3. Wyrażam nieodpłatną zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora (w tym przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach lub filmach wykonanych przez Organizatora lub na jej zlecenie w czasie Konkursu lub w związku z Konkursem, w zakresie wynikającym z Regulaminu. Powyższa zgoda udzielana jest w szczególności na wszystkich polach eksploatacji, umożliwiających rozpowszechnianie oraz publikowanie przez Organizatora mojego wizerunku, osobno lub łącznie z wizerunkami innych osób, utrwalonymi na fotografiach lub filmach, o których mowa powyżej, w następujący sposób: w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora i na jej profilach utworzonych w mediach społecznościowych, a także na stronach internetowych i na profilach partnerów Organizatora wspierających organizację Konkursu, w prasie branżowej, w telewizji, w materiałach marketingowych dotyczących Konkursu. 

 4. Zobowiązuję się uzyskać na rzecz Organizatora nieodpłatną zgodę modeli/modelek, wizażystek/ wizażystów oraz asystentek/asystentów, którzy będą towarzyszyć mi w Konkursie, na wykorzystywanie przez Organizatora ich wizerunków (w tym przechowywanie, rozpowszechnianie oraz publikowanie), bez ograniczeń czasowych terytorialnych, utrwalonych na fotografiach lub filmach wykonanych przez XXXXXXXXXXXX lub na jej zlecenie w czasie Konkursu lub w związku z Konkursem, w zakresie wynikającym z Regulaminu

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU 

W celu wykonania wymogów wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k., ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, NIP: 967-142-18-39. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: info@ricapolska.pl

 2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, iod@perfectinfo.pl.  

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach organizacji konkursu i umożliwienia uczestnikom udziału w nim na podstawie uprzednio wyrażonej w tym celu zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 4. Spółka może ujawnić Pani/Pana dane osobowe upoważnionym organom władzy publicznej w przypadkach prawem określonych, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Spółki, m.in. dostawcom usług informatycznych, fotograficznych, multimedialnych, marketingowych. 

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 powyżej celów przetwarzania. 

 6. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Spółki: 

(1) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

(2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 

(3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 

(4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

(5) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

(6) prawo do przenoszenia danych,

(7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej, w szczególności uniemożliwi udział w Konkursie. 

 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 3. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat ochrony Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z info@ricapolska.pl lub iod@perfectinfo.pl

* Konkurs RICA MASTERS 2023, którego organizatorem jest Limited Distribution Sp. z o. o. Sp. k, ul. Wiertnicza 169, 02-952 Warszawa, NIP: 967-142-18-39.